ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់ (គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត) ​​-Sale Executive

Job Description ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សារជាប្រចាំ ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក   Job Requirements មានបទពិសោធន៏ការងារ (មានអទិភាព) មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាកទាក់ និងការសហការគ្នា មានឆន្ទៈ ការទទួលខុសត្រូវ ស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងចូលចិត្តធ្វើដំណើរខាងក្រៅជួបបរិយាកាសខាងក្រៅ   ***អត្ថប្រយោជន៏ ប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី ៣០០-៧០០ដុល្លា ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ ការវាយតម្លៃតំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ ឬកម្មវិធីជួបជុំ អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត ។   ?សូមផ្ញើ CV មកកាន់…